Úřední hodiny

Pondělí - Pátek

8.00 - 14.00

Logo modra

 

Popis projektu
Obsahem projektu je představování sebe sama ostatním žákům z jiných zemí. Seznámíme je s naší kulturou, zálibami, s tímco máme rádi a co se nám nelíbí, životním stylem, sny atd. Chceme se podělit o své rozdíly mezi národy.

 

Cíle projektu
1. Studenti se naučí hovořit o svých zálibách, kamarádech, rodině atd. v anglickém jazyce
2. Studenti se naučí nové poznatky o životě a kultuře svých vrstevníků z jiných zemí a budou rozumět rozdílům
3. Studenti se naučí respektovat odlišností v rozdílných kulturách

4. Studenti budou rozvíjet ICT dovednosti
 
Pracovní postup

Listopad - leden:
•    Učitelé představí eTwinning a Twinspace.
•    Učitelé přidají studenty do Twinspace.
•    Učitelé se setkají ve fóru Twinspace.
•    Vytvoření loga projektu.
•    Školy budou odpovídat na odeslání pohlednic.
•    Výměna pohlednic.
•    Učitelé naučí žáky používat nové ICT aplikace (padlet, prezi atd.)
•    Nahrávání materiálů do Twinspace.

 

Leden - březen:
•    Žáci odpoví na dopisy.
•    Výměna dopisů.
•    Studenti se setkají na chatu v Twinspace.
•    Uspořádání setkání skrz videokonferenci
•    Příprava plakátů.

 

Duben - červen:
•    Výměnu dárků.
•    Příprava výsledků např. ebook, emagazin.
•    Uspořádání výstavky ve škole.

 

Očekávané výstupy
Na konci projektu žáci s učiteli vytvoří E-časopis nebo e-knihu, do které zahrnou výsledky projektových aktivit. Školy uspořádají školní výstavku a představí projekt ostatním žákům. Žáci budou hodnotit projekt a analyzovat poznatky o kulturách jiných zemí.

 

Webové stránky - https://twinspace.etwinning.net/49017/home

 

b1106cb1 500Popis projektu

Úkolem žáků je navrhnout a vytvořit RPG hru na základě místní legendy. Hra bude vytvořena v programu RPG Maker VX Ace/Lite. Během projektu se studenti naučí základy programování a vytvoří plnou verzi hry v programu drag & drop. Hry budou k dispozici na platformě Steam a budou mít za úkol propagovat město a region. Budou vydány v angličtině.

 

Cíl projektu

1. Učení se programovat v jednoduchém programu drag & drop

2. Učit se napsat scénář hry

3. Rozvíjet verbální komunikaci v oblasti neformální angličtiny

4. Učení se poznávat historii svého města a regionu (a příležitost prezentovat ji mezinárodně)

5. Seznámení se s průmyslem počítačových her a vývojem hry od počátku

6. Učení se kritickému myšlení a hodnocení


Pracovní postup

Práce s partnerskými školami bude odehrávat na platformě Steam. Zapojené školy budou spolupracovat s partnerskými zeměmi, budou psát vlastní scénáře, interpretovat místní příběhy a budou testovat hry partnerů projektu. Celý rozsah spolupráce bude vytvořen v prvních týdnech projektu.


Očekávané výstupy

Nepochybnou výhodou projektu bude jednoduché a přátelské učení programování, při kterém žáci neustále vidí výsledky své práce. Žáci, kteří mají zájem o vytváření počítačových her, počítačové grafiky a programování, zapojením do projektu mohou rozvíjet své schopnost, což může později vést k jejich profesní profilaci. Velkou výhodou je také spolupráce s partnerskými zeměmi, která bude mít pozitivní dopad jak na jejich projektovou práci (společnou herní práci), tak na jazykové dovednosti.

 

Webové stránky - https://twinspace.etwinning.net/48830

 

 

logo1 webPopis projektu

Cílem projektu je umožnit žákům sdílet názory o pozitivních a negativních vlivech města ve kterém žijí. Žáci mají představit seznam problémů, se kterými se denodenně potýkají a zároveň trápí jeho obyvatele města. Problém se budou snažit doložit pořízenými fotografiemi, které nasdílí v prostředí eTwinning. Ostatní žáci se jim budou snažit navrhnout řešení, podle toho, jak to v jejich městě funguje nebo navrhnou řešení vlastní. Zároveň však žáci také vyzdvihnou a představí ostatnim žákům přednosti svého města, zvyky, události, stavby, úspešné aktivity atd. a opět se o nich podělí s ostatními. Projekt potrvá 6-7 měsíců.

 

Cíl projektu

Žáci se zdokonalí nebo získají následující kompetence:
- projektové vyučování a týmová spolupráce
- rozvoj jazykových schopností posilující komunikativnost
- rozvoj ICT dovedností (tvorba videa, fotografie, prezentace atd.)
- uspořádání veřejného výzkumu v městě
- kritické myšlení, navrhování, prezentaci nápadů a návrhů řešení
- vedení žáků k aktivnímu zapojování do veřejného života ve svém městě
- vedení žáků k aktivní zodpovědnosti za své město

Pracovní postup

Protože se jedná o otevřený projekt (do projektu může být začleněn jakýkoliv počet zemí), učitelé si stanoví pravidla komunikace a organizace vedení projektu. Učitelé umožní žákům přístup na platformu TwinSpace a budou zodpovědni za dokončení jednotlivých aktivit. Žáci budou pracovat ve školních skupinách a zároveň ve skupinách mezinárodních a vzájemně diskutovat o problém a rešeních. Jednotlivé skupiny představí po dobu třech měsíců tři problémy ostaním skupinám a vyzvou je k návrhu řešení a naopak. Skupiny dále zmapují tři pozitivní aspekty zrealizované ve městě a odprezentují je pro ostatní skupiny prostřednictvím prezentace, videa, slide show atd.

 

Časový harmonogram projektu:

 

Listopad - Leden

- na začátku projektu navštíví žáci městský úřad a domluví si schůzku s vedením města a budou diskutovat o problémech, které město trápí a o událostech, na které je město pyšné.

- žáci uskuteční výzkum s veřejností, aby zjistili, občany trápí

- žáci sestaví seznam všech problémů a ve skupinách vyberou tři a fotograficky je zdokumentují

- každý měsíc představí jeden problém přidělené skupině a navrhnou řešení pro jejich problém

- učitelé zajístí přístup žákům na platformu TwinSpace

 

Únor - Duben

- ve druhé polovině projektu žáci sestaví seznam aktivit, událostí, staveb, akcí, které ve městě mají pozitivní dopad na obyvaytelé a fotograficky je zmapují

- následně vyberou tři z nich a budou je prezentovat přidělené skupině v podobě prezentace, dokumentu, komiksu, videa atd.

 

Květen

- žáci uskuteční druhou schůzku s radnicí a poskytnou ji zpětnou vazbu, jak jiná města řeší naše problémy

- zhodnocení projektu žáky

 

Očekávané výstupy

Každá škola zpracuje své výsledky do publikačnhí podoby a společně vytvoříme jeden dokument, který bude reflektovat problémy daných měst a jak vytvořit lepší město pro nás pro všechny/Make a better TOWN for you and for me. Ideálním dopad nastane, pokud se podaří v jakémkoliv městě zrealizovat problém v praxi.

 

Webové stránky - https://twinspace.etwinning.net/49181

 

 

logo share webPopis projektu

Projekt je volným pokračováním projektu Let Us Speak a je obohacen o nové prvky. Při jeho realizaci budou žáci mít pravidelné skype konference s rumunskými žáky a zároveň plnit výzvy/challenges. Náplní konferencí bude diskuze na dané a připravené téma jako např. škola, Vánoce, sport atd.

 

 

 Cíl projektu

Žáci budou rozvíjet následující kompetence:

- zdokonalovat verbální komunikaci
- řešit problémy
- učit se práci ve skupině
- učit se o životě a kultúře jiného národa

 


Pracovní postup

V projektu budeme pracovat se žáky ve věku od 12-13 let, kteří se pravidelně jednou měsíčně budou potkávat při skype konferencí. Dva učitelé v roli koordinátorů budou rwalizovat projekt se žáky na svých školách.

 

Časový harmonogram témat projektu:

  • September - Free Time and Entertainment
  • October - Whole class conference
  • November - Family and Friends
  • December - Christmas
  • January - School
  • February - My House
  • March - My Day
  • April - Sport
  • May - Teach you, teach me
  • June - Travel and Holidays

 

Očekávané výstupy

Zvýšení komunikační úrovně u žáků zábavnou formou. Výstupy žáků budou nahrány na platformu TwinSpace.

 

Webové stránky - https://twinspace.etwinning.net/48425

 

logo web agentPopis projektu

Projekt vyzývá a motivuje žáky ke spolupráci se zahraničními studenty k výměně informací o jejich životě zábavnou tematickou hrou. Žáci budou plnit aktivity s temataickým zaměřením jako např. rodina, škola, město, volný čas atd.

 

Na začátku projektu žáci obdrží hrací kartu. Jejich úkolem je stát se tajným agentem a začít pracovat pro tajné služby. Aby se tak stalo, musí nejdříve splnit několik zkoušek, přesněji šest misí. Po každé úspěšně dokončené misi, obdrží jednu ze šesti technických vymožeností Jamese Bonda, kterou si přilepí na svou hrací kartu. Komu se podaří nasbírat všech šest, stane se právoplatným tajným agentem.

 

 

Cíl projektu

Žáci budou rozvíjet následující kompetence:

- budou zlepšovat úroveň anglického jazyka prostřednictvím komunikace s kamarády se zahraničí

- získají informace a poznatky o životě a kultuže kamarádů  v jiných zemích

- budou rozvíjet své shcopnosti v obblasti ICT technologií

- naučí se týmové spoluprací a kooperaci


Pracovní postup

Spolupráce zahrnuje 4 země. Učitelé budou koordinovat projekt ve své škole a budou navzájem sdílet a informovat ostatní koordinátory o jeho realizaci. Všichni učitelé se budou podílet na celém projektu rovnoměrně podle připraveného plánu. Učitelé připraví hrací kartu pro žáky, zaregistrují žáky do prostředí TwinSpace a vysvětlí jim, jak v něm pracovat.

 

Očekávané výstupy

Všechny výstupy splněných úkolů (misí) budou žáci nahrávat do webového prostředí TwinSpace. Ty posléze mohou být využity jinými učiteli v hodinách Aj. Učitelé metodicky zpracují postup a realizaci motivační hry.

 

Webové stránky - https://twinspace.etwinning.net/49126

 

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

Šablony II. MŠ, ZŠ a ŠD

 

letak publicita sablonyII

Šablony I. ZŠ a MŠ

publicita web maly

IROP

plakat a3

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: bezructri@volny.cz