V souladu s ustanovením § 123 odst. 2 č. 561/2004 Sb. školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ředitel školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 takto: 

  • výše úplaty pro předškolní vzdělávání činí 400,- Kč

Nárok na bezplatné předškolní vzdělávání:

  • vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
  • bezplatné vzdělávání je poskytováno v případě udělení odkladu povinné školní docházky

Školné ve výši 400,-Kč se platí po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. 

 

Školné se hradí prostřednictvím převodu, na účet školy: 27-4628910227/0100, 400 Kč/měsíčně nebo 2000 Kč/ pololetí nebo 4000 Kč/rok.

Platba se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet na školy. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5),
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 01.09.2019.

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

Šablony I. ZŠ a MŠ

publicita web maly

IROP

plakat a3

 

op vk maly

Akce MŠ

 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY :-)

 

 

 

 

Oběd pro děti

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: bezructri@volny.cz