V souladu s ustanovením § 123 odst. 2 č. 561/2004 Sb. školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ředitel školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 takto: 

 • výše úplaty pro předškolní vzdělávání činí 400,- Kč

Nárok na bezplatné předškolní vzdělávání:

 • vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
 • bezplatné vzdělávání je poskytováno v případě udělení odkladu povinné školní docházky

Školné ve výši 400,-Kč se platí po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. 

 

Školné se hradí prostřednictvím převodu, na účet školy: 27-4628910227/0100, 400 Kč/měsíčně nebo 2000 Kč/ pololetí nebo 4000 Kč/rok.

Platba se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet na školy. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

Osvobozen od úplaty je:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5),
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 01.09.2019.

 

Vážení rodiče,

 

v odkazech zveřejňujeme důležité informace pro zákonné zástupce dětí v souladu se znovuzahájením provozu MŠ.

 

Důležité upozornění!  

Čestné prohlášení musí být datováno na den, kdy se dítě navrací do předškolního vzdělávání a podepsáno zákonným zástupcem. Čestné prohlášení přineste v den nástupu dítěte s sebou, jinak nebude dítěti vstup do MŠ umožněn.

 

V případě, že nemáte možnost si Čestné prohlášené vytisknout, je ho možné podepsat v den nástupu dítěte do MŠ nebo vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách.

 

 Vážení rodiče,

 

Informujeme Vás, že dle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, budeme vracet úplatu za MŠ po dobu, kdy byl její provoz přerušen. Tato částka bude vrácena na Vaše účty, ze kterých platby přišly..

 

- vratka poměrné části za přerušený provoz v březnu ve výši 109,- Kč

- vratka za přerušený provoz v dubnu ve výši 400,- Kč

- vratka poměrné částky/celé částky za přerušený provoz v květnu - bude doplněno, podle zahájení provozu MŠ 

 

 Rada města Třince na své 48. schůzi dne 11.05.2020 usnesením č. 2020/1657 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání 

 1. rozhodla
   • o ukončení výkonu nezbytné péče o děti předškolního věku, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a dalších povolání nezbytných pro chod státu v mateřské škole v Třinci, ulice Štefánikova č. p. 772, kterou Rada města Třince určila na své 44. schůzi usnesením č. 2020/1561, a to ke dni 24.05.2020
 2. rozhodla
   •  o zahájení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Třinec a to z důvodu rozvolňování opatření zavedených v důsledku prevence proti šíření nákazy, s účinností od 25.05.2020.

 

Postup jak přihlásit své dítě k prázdninovému provozu

 1. Přihlášku k prázdninovému provozu si stáhněte zde. Pokud nemáte možnost tisku, lze ji také vyzvednout na sekretariátu školy v úředních hodinách.
 2. Součástí přijetí k prázdninovému provozu předškolního vzdělávání je kopie evidenčního listu s originálem podpisu ředitele kmenové MŠ
 3. Vyplněnou přihlášku s podpisem zákonného zástupce a kopii evidenčního listu doručte na sekretariát školy nebo zašlete poštou na adresu školy nejpozději do 29.05.2020.
 4. Na Váš mail bude odesláno registrační číslo, pod kterým se dozvíte, zda Vaše dítě bylo přijato k prázdninovému provozu, při osobní návštěvě školy, Vám bude předáno osobně.
 5. Platbu za školné je nutné uhradit hotově v termínu od 1.6. - 15.6.2020 na sekretariátu školy v úředních hodinách (v příp. otevření mateřské školy také u učitelky MŠ)
 • platba: školné 100,- Kč/týden
 • platbu za stravné uhraďte v den nástupu u vedoucí školní jídelny 30,- Kč/den, 7-leté dítě 33,- Kč/den

Prázdninový provoz mateřských škol v Třinci - zde

 

 

S účinností od 24.03.2020 do odvolání Rada města Třince na své 44. schůzi dne 23.03.2020 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání

1) rozhodla

 • o uzavření provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Třinec a to z důvodu  prevence proti šíření nákazy a opatřeními učiněnými Vládou České republiky, a to s účinností od 24.03.2020 do odvolání

2) určila

 • mateřskou školu v Třinci, ulice Štefánikova č. p. 772, k výkonu nezbytné péče o děti předškolního věku, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a dalších povolání nezbytných pro chod státu, s účinností od 24.03.2020 do odvolání.

Číst dál...

 

Rada města schválila prázdninový provoz třineckých mateřských škol. Z kapacitních důvodů budou přednostně přijímány děti občanů města Třince a děti zaměstnaných rodičů. Přihlášku k prázdninovému provozu si rodiče vyřizují sami na jednotlivých mateřských školách v termínu do 29.05.2020. Platbu za školné je nutné uhradit předem. Součástí přijetí k prázdninovému provozu předškolního vzdělávání je kopie evidenčního listu s originálem podpisu ředitele kmenové MŠ.

 

86457087 105953320988942 8873269319614595072 o

První únorové dny jsme užívali doslova všemi smysly. Dozvěděli jsme se, k čemu nám slouží uši, jak o ně pečovat, podle sluchu jsme poznávali, co se v okolí děje, hledali tikající budík. Své chuťové pohárky jsme trénovali při ochutnávání různých potravin či dochucovadel. Plíce jsme si procvičili u dechových cvičení. Trénovali jsme zrak u Kimmových her, hmatem poznávali předměty schované v pytli. 

 

Číst dál...

 

Vážení rodiče. 

S lítostí Vám oznamujeme, že z důvodu ukončení financování z grantu, je cvičení pro předškolní děti UKONČENO. Vzniklá situace nás velice mrzí, protože zvláště v dnešní době, kdy mají děti ve většině případů pohybu nedostatek, považujeme jakýkoliv pohyb navíc za důležitý. Zejména pak pro naše velice omezené  prostory bylo cvičení pro předškoláky přínosem. Nabízí se řešení, že v případě zájmu můžete cvičení hradit ze svých zdrojů. Jedná se o 50Kč za každé předškolní dítě na jednu lekci. Pokud máte jiný návrh, (různé sponzorské dary) jak situaci vyřešit, neváhejte se na nás obrátit.

Děkujeme, kolektiv MŠ.

e-Strava

 

Přihlášení strávníka I Jídelníček
Kód zařízení:

Kód uživatele:

Heslo:

 

Šablony II. MŠ, ZŠ a ŠD

 

letak publicita sablonyII

Šablony I. ZŠ a MŠ

publicita web maly

IROP

plakat a3

Akce MŠ

 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY :-)

 

 

 

 

Oběd pro děti

 

ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec, příspěvková organizace   |   Bezručova 418, 73961 Třinec

Tel: 558 993 010   |   fax: 558 993 011   |   email: bezructri@volny.cz